تنور گازی زمینی چدن60 سانت (برده)

تنور گازی زمینی چدن60 سانت (برده)